TÜZÜK

MANİSA SARUHANBEY İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ

VAKIF

Madde:1

Vakfın adı : MANİSA SARUHANBEY İLİM KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI’dır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde:2

 1. a) Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Barbaros Mahallesi, 4401 Sokak, No:6 Çamlık Apt. Manisa’dır.
 2. b) Yönetim kurulunun kararı ile yurt içinde ve mütevelli heyetinin kararı ile yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde:3

Milli, manevi, tarihi, dini, kültürel değerlerine bağlı, araştırıcı, ahlaklı ve yüksek karakterli ilim adamları yetiştirmektir.

Vakıf, gayesi doğrultusunda yapılacak işlemlerle alakalı olarak, ilgili Bakanlık ve tüm resmi ve özel kurumlar ile girişim yaparak onlarla yasaların elverdiği ölçüde vakfın gayesini gerçekleştirmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde:4

Vakıf gayesini gerçekleştirebilmek için yapılacak faaliyetler;

 1. a) Okuma isteği yanında öğrenim imkanı bulamayan muhtaç fakat şahsiyet ve kabiliyet sahibi memleket çocuklarının yurt içinde veya dışında yatılı ve yatısız her derecede eğitim-öğretim ve ihtisas yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, iskan, iaşe, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını temin etmek, öğrencilerin bilgi, beceri, kültür ve görgülerini arttırmak, onları ülkemiz ve milletimize yaraşır güzel hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek, imkanlar nispetinde burs vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek.
 2. b) Vakfın imkanları nispetinde yasal imkanlar izninde kütüphane, eğitim salonları ve araştırma merkezleri açmak.
 3. c) Türk ve İslam büyükleri başta olmak üzere her türlü ilmi, dini ve milli ve kültürel konularda araştırmaların yapılması ve gençliğe ve insanımıza tanıtılması, bu değerlerin hakkıyla bilinmeleri için yerli ve yabancı ilim adamları ile bu konuda kurulu resmi ve özel her türlü müesseselerle münasebet kurmak, ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu sahada seminer ve konferans tertip etmek, kitap ve mecmua neşretmek, sesli ve görüntülü eser yayınlamak ve resim ve benzeri eser sergileri açmak, bunları ve diğer vakıf faaliyetlerini internet sitesi kurup, elektronik ortama taşımak.
 4. d) İhtiyaç sahibi talebe ve fakir insanların ihtiyaçlarının karşılanması için gıda ve giyim, kitap bankacılığı dahil her türlü yardım fonları oluşturmak, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve resmi olmayan kuruluşlarla birlikte fakru zaruret içinde bulunanlar ile fakir hastalara, dul ve yetimlere vakfın mali imkânları nispetinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
 5. e) Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı tesisler ve yeşil alanlar oluşturmak, sağlıklı eğitim amaçlı kamp alanları kurmak, gerektiğinde kiralamak, ayrıca bunlarla ilgili insanımıza yönelik bilgi, beceri ve görgü geliştirici mahiyette gezi, ziyaret, kamp ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür program düzenleyen resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek öğrenci velisi ile her türlü misafirlerin kalacağı misafirhaneler yapmak, kiralamak, gerektiğinde otel ve benzeri yerlerde ağırlamak.
 6. f) Dini, milli ve özel gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip ve icra etmek, benzeri merasimlere yardımcı olmak ve katılmak, gerekli organizasyonları yapmak ve yapılanlara iştirak etmek.
 7. g) Adak ve kurban kabul etmek. Adak ve kurbanın etlerini öncelikle talebelere daha sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, imkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, yurt içi ve dışında kurban kesim organizasyonunda bulunmak.
 8. h) Aile ve çocuk eğitimi alanında çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili yapılan çalışmalara iştirak etmek, çocuk kulüpleri ve hanımlar kolu kurmak, mesleki ve dil kurslar açmak, kermes düzenlemek, yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar hazırlamak ve izletmek, gerektiğinde hazırlanan yayınları ücretsiz dağıtmak.
 9. i) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, üye olabilir, bir üst kuruluşa (federasyon-konfederasyon vb) üye olabilir, platform oluşturabilir, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, yardım organizasyonları düzenleyebilir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde:5

 1. a) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 1. b) Vakfımıza ait mevcut binalar ile bünyesindeki hizmet binası ve ilerde vakfa geçecek binaların ve bunların müştemilatının tamir, tadilat, bakım ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, çevre düzenlemelerini yapmak, imkânlar elverdiği ölçüde ve lüzumu halinde yenilerini yapmak, yapılanlara yardımcı olmak.
 2. c) Yurt içi ve yurt dışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilgili kurumlardan yasal izinler alınarak, anaokul, ilköğretim, ortaöğretim, özel öğretim kursları, mezunlar için temel lise takviye kursları, hizmet içi eğitim merkezleri ve benzeri özel öğretim kurumları ile yüksekokul, fakülte, üniversite, akademi, orta ve yüksek öğrenim erkek ve kız öğrenci yurtları ve pansiyonları açmak, işletmek ve bunlarla ilgili binaları inşa etmek, satın almak, kiralamak, hibe almak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, açılanlara yardım etmek, yardım almak ve bunları idame ettirmek.
 3. d) Her türlü hukuki ve iktisadi muamele ve tasarrufta bulunabilir. Bu gaye ile her nevi ticari işletme, şirket ve iktisadi işletmeler kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak olabilir, doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir. İmalat yapabilir, menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, takas yapabilir, vakıf, hazine ve kamu kurumlarına ait taşınmaz malları tahsisen bedelli veya bedelsiz kullanabilir, bunlarla ilgili bilcümle işleri yapabilir. Her türlü motorlu taşıt, araç ve gereci iktisap edebilir, alabilir, kiralayabilir, gereğinde takas edebilir ve satabilir.

               VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde: 6

 Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan Manisa, Merkez, 21 pafta, 1678 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, Sebahaddin Bayraktar ve Fuat İşbilir’e ait 206/2400 arsa paylı 1. kat 1 ve 2 nolu daireler, Manisa, merkez, 59 pafta, 397 ada, 1 parsel nolu, 2082/120 arsa paylı 2. bodrum 13 nolu mesken ile Manisa, merkez, 59 pafta, 397 ada, 1 parsel nolu, 2082/120 arsa paylı 2. bodrum 14 nolu Sümer Yüce ve Sebahaddin Bayraktar’a ½ müşterek hisseli meskenler.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 1. Manisa, Merkez, 21 pafta, 1678 ada, 1 nolu parselde kayıtlı gayri menkul mahkeme kararıyla satılmıştır.
 2. Mülkiyeti vakfa devredilen; Manisa, Merkez,Horozköy 20 M 1 A pafta 2358 Ada 11 ve 18. parseller, Manisa merkez Saruhan Mah. 397 ada 1 parsel 13 ve 14 nolu bağımsız bölümler.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyet
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde:8

 1. a) Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile 28 (yirmi sekiz) kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.
 2.  b) Mütevelli Heyet, iş bu vakıf senedi altında kurucu olarak imzaları bulunan 28 gerçek kişiler ile sonradan üç kişinin ikametgahını Manisa il dışına çıkması nedeni ile Mütevelli Heyet kararı ile vakfa alınan ve aşağıda isimleri belirlenen (3) yeni üye ile toplam (31) kişiden oluşur. Kurucu  Mütevelli Heyet üyeliğinin; ölüm, istifa, sona erdirme ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Mütevelli Heyetin 2/3 kararıyla yeni üye kabul edilebilir. Yeni üye belirleme usulü şöyledir: Mütevelli heyetinden birinin vefatı halinde, mütevelli heyeti üyelerinin herhangi birisinin teklifi ile dilekçeyle üç namzet göstererek kapalı bir zarf içinde yazılı olarak mütevelli heyet başkanına verir. Mütevelli heyeti 2/3 çoğunlukla üçünden birini seçer. Dilekçe verilmemesi halinde ise mütevelli heyetinin belirleyeceği kişi yine 2/3 oyla mütevelli heyet üyesi olur. Seçilen kişi kurucu mütevelli heyet temsilcisi ünvanı alır, oy hakkı vardır. Ayrıca vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin yaş sınırı ve kurucuların bir kısmının her zaman mütevelli heyet toplantılarına iştirak edememeleri nedeni ile vakfa maddi ya da manevi katkı sağlayacağına yönetim kurulunca karar verilen kişiler yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin onayı ile mütevelli heyet üyeliğine alınabilirler.

Aşağıda ad ve soyadı geçen (3) kişi Mütevelli Heyetine üye olarak ilave edilmişlerdir.

1- Cezmi HUYUT-

2- Eyüp SARAÇOĞLU-

3- Ekrem YİLMAZ-

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde:9

Mütevelli heyeti vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)Yönetim kurulunu seçmek,

b)Denetim kurulunu seçmek,

c)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d)Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f)Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

g)Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,

h)Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10

Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

                Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karar bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının 2/3 üdür.

YÖNETİM KURULU

Madde:11

Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 9 (dokuz) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı (beş) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde:12

Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

a)Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b)Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c)Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d)Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle  hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e)Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g)İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançolarını düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i)Mütevelli heyetin kabul ettiği yılık bütçeyi uygular.

j)Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k)Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l)İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 1. m) Vakıf gayelerinin tahakkuku için yapılacak işin nev’ine ve yapılacak işe ait icra komiteleri kurar.
 2. n) Vakfın idare ve idamesi için gereken yönetmelik ve talimatname hazırlar.
 3. o) Taşınmaz malların tasarrufu, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ipotek, istikraz akdi, alım, satım, takas ve tahsis gibi hususlara karar verir.

ö) Aynı amaçla kurulan vakıf ve derneklerden devir ve ferağ yoluyla menkul veya gayrı menkul almak, kiralamak, kiraya vermek, bedelli veya bedelsiz devretmek.

 1. p) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başka kurum ve kuruluşlara, dernek ve vakıflara ve daha üst vakıf ve kuruluşlara üye olunmasına karar vermek.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde:13

Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

                  DENETİM KURULU

Madde:14

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

                 HUZUR HAKKI

Madde:15

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde: 16

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 4. Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
 5. e) Vakfın amacına uygun her türlü gıda ve giyim, şartlı ve şartsız her türlü menkul ve gayrimenkul bağışları ve yardımları ile ölüme bağlı bağışlar.
 6. f) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 7. g) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
 8. h) Vakıf menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesinden sağlanacak gelirler.
 9. i) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.
 10. j) Gösteri, şenlik, festival, fuar ve kermesler ile her türlü merasim, toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler.
 11. k) Vakıf, uygulama imkânı zor veya iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan, iyi niyetle tevili şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı yönetim kuruluna aittir.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde:17

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Madde:18

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde:19

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı merkezi Akhisar’da bulunan HİLALİYE EĞİTİM VAKFI’na devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

VAKIF KURUCULARI (MÜTEVELLİ HEYETİ)

Madde:20

Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

 • Halil İbrahim GÖKYILDIZ-
 • İbrahim OKŞAŞ-
 • Fuat AYDIN-
 • Suat POTUROĞLU-
 • Halit DOĞAN-
 • Rahmi TOPSAKAL-
 • Mustafa KARAMOLLA-
 • Bülent BÜKÜM-
 • Mehmet TEKELİ-
 • Eşref ÖZKAPLAN-
 • Mehmet BIÇAKÇI-
 • Ahmet SİLAHTAROĞLU-
 • Adnan FÖR-
 • Fikri BİTLİSLİ-
 • Sami AKÇİN-
 • Turan BAYRAM-
 • Sümer YÜCE-
 • Gökhan ARABACI-
 • Nurettin ORHAN-
 • Hikmet POLAT-
 • Kadir KUMRU-
 • Özcan BAYRAM-
 • Mehmet DURSUN-
 • Metin KAPLAN-
 • Mehmet Rıdvan İNAN-
 • Muhammed Talha İŞBİLİR-
 • Sebahaddin BAYRAKTAR-(Merhum)
 • Fuat İŞBİLİR-