Tüzüğümüz


   

SARUHANBEY

İLİM, KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ (TÜZÜĞÜ)

VAKFIN ADI:

Madde 1: SARUHANBEY İLİM, KÜLTÜR VE  EĞİTİM VAKFI’dır.

 

VAKFIN MERKEZİ:  Manisa İli / Merkez ilçesinde olup, adresi Yarhasanlar Mah. Eski Hasağa Sk. No: 26/B MANİSA’dır.

Madde 2: Mütevelli Heyetinin kararı ile vakıf, yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Bunların idare şekli mütevelli heyetince tayin ve tespit edilir.

 

VAKFIN GAYESİ

Madde 3: Milli, manevi ve kültürel değerlerine bağlı yeterli, araştırıcı, yüksek karakterli ilim adamları yetiştirmektir. Bu maksatla;

a) Okuma isteği yanında öğrenim imkanı bulamayan muhtaç fakat, şahsiyet ve kabiliyet sahibi memleket çocuklarının yurt içinde veya dışında yatılı ve yatısız her derecede eğitim-öğretim ve ihtisas yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, iskan, iaşe, ibate ve sağlık ihtiyaçlarını temin etmek, öğrencilerin bilgi, beceri, kültür ve görgülerini arttırmak, onları ülkemiz ve milletimize yaraşır güzel hasletlerle donatmak, maddi ve manevi yönden kusursuz yetiştirmek, imkanlar nispetinde burs vermek, yarışmalar düzenlemek, mükafatlar ihdas etmek.

 

b) Mevzuat ve maddi imkânların müsaadesi nispetinde,  Kur’an Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili Kur’an Kursları yapmak, bunlarla

ilgili gerekli müştemilatını, kütüphane ve eğitim salonları ile araştırma merkezleri v.b. açmak, Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin iaşe, ibate ve barınmalarını sağlamak.

 

 

c) Yurt içi ve yurt dışında öğrencilere hizmet vermek üzere okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, dershane, etüd eğitim merkezi, çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve benzeri özel öğretim kurumları ile yüksekokul, fakülte, üniversite, akademi, orta ve yüksek öğrenim erkek ve kız öğrenci yurtları ve pansiyonları açmak, işletmek ve bunlarla ilgili binaları inşa etmek, satın almak, kiralamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, açılanlara yardım etmek, yardım almak ve bunları idame ettirmek.

                                                           

d) Türk ve İslam büyükleri başta olmak üzere her türlü ilmi, dini ve milli konularda araştırmaların yapılması ve bu değerlerin hakkıyla bilinmeleri için   yerli ve yabancı ilim adamları ile bu konuda kurulu resmi ve özel her türlü müesseselerle münasebet kurmak, ilmi ve tatbiki araştırmalar yapmak, yaptırmak, seminer, konferans tertip etmek, kitap ve mecmua neşretmek, sesli ve görüntülü eser yayınlamak, bunları ve diğer vakıf faaliyetlerini  internet sitesi kurup, elektronik ortama taşımak,

 

e) İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Gıda bankacılığı dâhil her türlü yardım fonları oluşturmak, yurt içinde ve yurt dışında resmi ve resmi olmayan kuruluşlarla birlikte fakr u zaruret içinde bulunanlar ile fakir hastalara, dul ve yetimlere vakfın mali imkânları nispetinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,

 

f) Vakfımıza ait mevcut binalar ile bünyesindeki cami, mescid, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler  ile bunların müştemilatının tamir, bakım ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, imkanlar elverdiği ölçüde ve lüzumu halinde yenilerini yapmak, yapılanlara yardımcı olmak.

 

g) Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurmak, gerektiğinde kiralamak, ayrıca bunlarla ilgili insanımıza yönelik bilgi, beceri ve görgü geliştirici mahiyette gezi, ziyaret, kamp ve eğitim programları düzenlemek. Bu tür program düzenleyen resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yurt içi ve yurt dışından vakfımıza gelecek öğrenci velisi ile her türlü misafirlerin kalacağı misafirhaneler yapmak, kiralamak, gerektiğinde otel ve benzeri yerlerde ağırlamak.

 

h) Dini, milli ve özel gün ve gecelerde uygun görülen yerlerde merasimler tertip ve icra etmek, gerekli organizasyonları yapmak ve yapılanlara iştirak etmek.

 

ı) İmkanlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, Yurt içi ve dışında Kurban Kesim Organizasyonunda bulunmak.

 

j)Aile ve çocuk eğitimi alanında çalışmalar yapmak, bunlarla ilgili yapılan çalışmalara iştirak etmek, çocuk kulüpleri ve hanımlar kolu kurmak, mesleki kurslar açmak, kermes düzenlemek, yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar hazırlamak ve gerektiğinde hazırlanan yayınları ücretsiz dağıtmak.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: Vakıf gayesini gerçekleştirebilmek için;

 

a) Her türlü taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle satın alabilir ve kullanabilir, sahip olduklarını satabilir, aynı amaç doğrultusunda hizmet eden başka vakıf ve derneğe bedelli veya bedelsiz devir ve ferağ edebilir, devir ve ferağ kabul edebilir, kiraya verebilir, gelirlerini alabilir ve harcayabilir. Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanabilir.

 

b)Her türlü hukuki ve iktisadi muamele ve tasarrufta bulunabilir. Bu gaye ile her nevi ticari işletme, şirket ve iktisadi işletmeler kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak olabilir, doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir. İmalat yapabilir, menkul ve gayrimenkul malları alabilir ve satabilir, takas yapabilir, bunlarla ilgili bilcümle işleri yapabilir. Her türlü motorlu taşıt, araç ve gereci iktisap edebilir, alabilir, kiralayabilir, gereğinde satabilir.

 

c)Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, üye olabilir, platform oluşturabilir, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, yardım organizasyonları düzenleyebilir.

 

d) Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabul ile bu hakları kullanabilir. Olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir.

e)  Geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir.

      VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 5 :

- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

a)      Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde edebilir.

b)     Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapabilir.

c)      Vakıf, gayesine giren her türlü faaliyet ve işlemlerle alakalı olarak ilgili Bakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile tüm resmi ve özel kurumlar ile işbirliğinde bulunabilir, gerektiğinde ortak program düzenleyebilir.

 

 

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 6:

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan Manisa, Merkez, 21 pafta, 1678 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, Sebahaddin Bayraktar ve Fuat İşbilir’e ait 206/2400 arsa paylı 1. kat 1 ve 2 nolu daireler, Manisa, merkez, 59 pafta, 397 ada, 1 parsel nolu, 2082/120 arsa paylı 2. bodrum 13 nolu mesken ile Manisa, merkez, 59 pafta, 397 ada, 1 parsel nolu, 2082/120 arsa paylı 2. bodrum 14 nolu Sümer Yüce ve Sebahaddin Bayraktar’a ½ müşterek hisseli meskenler.

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

 

 

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 7: Vakfın Gelirleri aşağıdaki gibidir;

a)  Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar ile ölüme bağlı bağışlar.

b)  Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c)   İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d)  Vakıf menkul ve gayrı menkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesinden sağlanacak gelirler.

e) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları.

f) Gösteri, şenlik, festival, fuar ve kermesler ile her türlü merasim, toplantı ve organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

g)  Diğer gelirler.

h) Vakıf, uygulama imkanı zor veya iktisadi değeri tartışmalı veya gerçekleşme şartı açık olmayan, iyi niyetle tevili şüpheli bağışları kabul etmeyebilir. Bu konuda takdir hakkı yönetim kuruluna aittir.

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde 8:

Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişiler ile 28 (yirmisekiz) kişidir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.

- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

1)  Sebahaddin BAYRAKTAR

2)  Fuat İŞBİLİR

3)  Adnan FÖR

4)  Fikri BİTLİSLİ

5) Sümer YÜCE

6)  Metin KAPLAN

7)  Hikmet POLAT

8)  Özcan BAYRAM

9)  Mehmet Rıdvan İNAN

10) İbrahim OKŞAŞ

11) Ahmet SİLAHTAROĞLU

12) Fuat AYDIN

13) Suat POTUROĞLU

14) Halit DOĞAN

15) Rahmi TOPSAKAL

16) Mustafa KARAMOLLA

17) Bülent BÜKÜM

18) Mehmet TEKELİ

19) Eşref ÖZKAPLAN

20) Mehmet BIÇAKÇI

21) Halil İbrahim GÖKYILDIZ

22) Turan BAYRAM

23) Gökhan ARABACI

24) Nurettin ORHAN

25) Kadir KUMRU

26) Mehmet DURSUN

27) Muhammed Talha İŞBİLİR

28) Sami AKÇİN

 

 

 

 

VAKFIN İDARE ORGANI

Madde 9: Vakfın idare organları aşağıda gösterilmiştir.

A.                          Mütevelli Heyet

B.                          Yönetim Kurulu

C.                          Denetim Kurulu

A)  MÜTEVVELİ HEYET

Mütevelli Heyet, vakfın en yetkili organıdır.

Mütevelli Heyet, iş bu vakıf senedi altında kurucu olarak imzaları bulunan gerçek kişiler ile sonradan Mütevelli Heyet kararı ile vakfa alınacak yeni üyelerden oluşur.

Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa, sona erdirme ya da başka bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere Mütevelli Heyetin kararıyla yeni üye kabul edilebilir. Yeni üye belirleme usulü şöyledir:

a) Mütevelli heyet, vakfın tescil tarihinden itibaren bir ay içinde vefatlarında yerlerini almasını istedikleri şahıs için üç namzet göstererek kapalı bir zarf içinde yazılı olarak mütevelli heyet başkanına verir, Zarf vermemeleri halinde ise mütevelli heyetinin belirleyeceği kişi mütevelli heyet üyesi olur.

b)     Bir veya birkaç üyenin vefatı veya herhangi bir surette     üyelikten      ayrılması    halinde    kendisinin gösterdiği üç namzet içerisinden mütevelli heyetince ekseriyetle seçilecek bir şahıs ayrılan üyenin yerini tutar. Bu şekilde iş başına gelen her üye yerine geçecek üyeyi göstermek üzere üç namzedi kapalı zarf içinde başkana bildirir. Bu durum ilânihaye devam eder. Üyeler kapalı zarf içinde verdikleri namzetleri diledikleri zaman değiştirebilirler.

c)  Vakfın gayesine ters düşenler veya kendisinden bekleneni yerine getiremeyenler Mütevelli Heyetinin 2/3 ekseriyetiyle ihraç edilir. İhraç edilenlerin kapalı teklifte vermiş oldukları namzetler de mütevelli heyet üyeliğine seçilemezler.    

d) Boşalan üye yerine ve üye sayısının arttırılmasına lüzum görüldüğünde; vakıf gayelerini benimsemiş ve vakfa maddi ya da manevi katkı ve desteği sağlayacak kişilerden,  mütevelli heyet ekseriyetle yeni üye tespit eder. 

B) YÖNETİM KURULU

Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe üç yıllığına seçilecek beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

    Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı,  bir sekreter, bir muhasip ve bir veznedar, iki üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine yedek üyelerden biri çağrılır. Çağrılan üyeler ayrılan üyelerin görev süresini tamamlarlar.

 Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır.

  Toplantı yeter sayısı 5 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu, iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine yazılarak imzalanır.

C) DENETİM KURULU’NUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

     Denetim kurulu, mali ve hukuki konularda görevli ve yetkili olmak üzere Mütevelli Heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl görev yapmak üzere üç kişiden oluşur. Ayrıca bir yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider cetveli üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerinden oluşan hazırlayacağı raporu, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere Yönetim Kuruluna teslim eder.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN VAZİFE TAKSİMİ

Madde 10: Mütevelli Heyetinin vazife taksimi şöyledir:

a)    Mütevelli heyet başkanı, aynı zamanda vakfın yönetim kurulu başkanı olarak vazife yapar.

b)     Mütevelli heyet her sene Ocak ayında mutad olarak; lüzumu halinde ise yönetim kurulunun veya üyelerden çoğunluğun talebi ile olağan üstü toplanır. Toplantı nisabı, mevcudun 2/3’ü; karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların salt çoğunluğu iledir.

c)            Mütevelli Heyeti, Ocak ayında vakfı üç yıllığına idare etmek üzere kendi üyeleri içerisinden bir başkan,  bir başkan vekili, yönetim kurulu ve denetim kurulunu seçer. Gerektiğinde üyelerinin sayılarında vazifelerinde, sıfat ve salahiyetlerinde her türlü tebdil, tağyir, tecdit ve tavzif eder.

d)     Vakfı başkan temsil eder.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 11: Mütevelli Heyetinin yetki ve görevleri şöyledir:

a.   Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek ve icap eden her husus hakkında karar almak, izin ve yetkileri vermek.

b.  Mütevelli Heyete yeni üye almak, çıkarmak, üye sayısını artırmak ya da eksiltmek.

c.   Vakfın her türlü iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için mütevelli içinden seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, icabında görevden almak, üye sayısını ve görev süresini belirlemek.

 

 

d.  Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.

e.   Vakfın şube, temsilcilik açılmasına, işletilmesine ve kapatılmasına karar vermek,

f.    Vakıfla ilgili her türlü iş ve işlemlerin, tavsiyeleri Yönetim Kuruluna bildirmek,

g.   Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

h.  Vakfın gayelerinin tahakkuku için mütevelli Heyet yapılacak işin nevi’ne ve yapılacak işe ait icra komiteleri kurmak,

i.     Vakıf senedinin değiştirilmesine karar vermek,

j.    Vakfın fesih veya tasfiyesine karar vermek.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 12:Yönetim kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a)      Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır.

b)     Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararları alır ve uygular.

c)      Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.

d)     Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

e)      Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

f)       Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa genel müdür ve müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği ve benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verebilir.

g)      Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

h)     Usulüne göre gerekli defterleri tutar, Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i)        Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j)       Mütevelli Heyeti toplantılarıyla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k)     Mütevelli Heyet toplantılarında döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l)        İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

m)   Vakıf gayelerinin tahakkuku için yapılacak işin nevi’ne ve yapılacak işe ait icra komiteleri oluşturur.

n)     Vakfın idare ve idamesi için gereken yönetmelik ve talimatnameleri hazırlar,

o)      Gayrimenkullerin tasarrufu, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ipotek, istikraz akti,alım ve satım, takas gibi hususlara karar verir.

p) Aynı amaçla kurulan vakıf ve derneklerden devir

ve ferağ yoluyla menkul ve gayrı menkuller almak, kiralamak, kiraya vermek, bedelli veya bedelsiz devretmek.    

   r) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde başka kurum

ve kuruluşlara, dernek ve vakıflara üye olunması

için karar verir.

 

 

VAKFA AİT  İMZA YETKİLERİ

Madde 13: Vakfı üçüncü kişilere karşı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu Başkanı bu temsil yetkisini Başkan Yardımcılarına ve vekil tayin edeceği kişilere devredebilir.

     

Vakıf adına para çekme yetkisi başkan veya tayin edeceği kişiye aittir.

 

HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Madde 14: Yönetim Kurulu üyeleri ve başkanın hizmetleri kaideten fahridir. Vakıf amaçları doğrultusunda yapılacak hizmet karşılığında yapılan masraflar, vakıf tarafından karşılanır. Harcırah verilmesi halinde miktarı her yıl mütevelli heyetçe tespit edilir. Kamu görevlilerine hiçbir surette ücret ödenmez.

 

VAKFIN FESİH VEYA İNFİSAHI

Madde 15: Vakfın feshi ancak Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin kararıyla gerçekleşir.

      Vakfın fesih veya infisahı halinde mütevelli heyetçe aksine karar alınmadığında bütün mal varlığı sahip olduğu ticari işletme ve müesseseler ve diğer haklar aynı maksada hizmet ettirilmek kaydı ile HİLALİYE EĞİTİM VAKFI’na  devredilir.

      Bu hallerde Mütevelli Heyetin 2/3 den az olmaması şartıyla alacağı kararla mal varlığının benzer amaçlı başka Vakfa devredilmesine de karar verebilir.

 

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 16: Vakıf senedi Mütevelli Heyetinin en az beşte birinin yazılı teklifi ve  2/3’nün olumlu kararı ile değiştirebilir.

   1  

İletişim Bilgileri

Yarhasanlar Mh.2306 Sokak No:28/B Şehzadeler / MANİSA
Telefon: 0(236) 231 6993
E-mail: bilgi@saruhanbeyvakfi.org